Chrobry Głogów herb

Regulamin Imprezy Masowej Chrobry Głogów S.A.

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

 Paragraf 1

 1. Niniejszy Regulamin Imprezy Masowej (dalej: „Regulamin”) reguluje organizację meczów piłki nożnej przez CHROBRY GŁOGÓW S.A. na Stadionie Miejskim przy ul. Wita Stwosza w Głogowie (dalej: „Impreza”).
 2. Regulamin określa warunki udziału i zasady zachowania się uczestników Imprezy, w tym w szczególności postanowienia regulujące:
  a) obowiązki uczestników Imprezy,
  b) warunki uczestnictwa w Imprezie,
  c) uprawnienia uczestników Imprezy,
  d)odpowiedzialność uczestników Imprezy za zachowanie niezgodne z Regulaminem. 
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna przy kasach i wejściach na Imprezę oraz na stronie internetowej www.chrobry-glogow.pl
 4. Treść Regulaminu Stadionu Miejskiego przy ul. Wita Stwosza w Głogowie jest dostępna przy kasach i wejściach na Stadion oraz na stronie internetowej:   www.chrobry-glogow.pl

SPOSÓB ORGANIZACJI IMPREZY

Paragraf 2

 1. Za bezpieczeństwo Imprezy w miejscu i czasie jej trwania odpowiada jej organizator.
 2. Impreza jest odpłatna i dostępna dla osób posiadających karty wstępu na Imprezę – mecze piłki nożnej (bilety jednorazowe, karnety, imienne zaproszenia), a w przypadku ligi zawodowej imienne karty kibica, wydane zgodnie z właściwością przez przedmiot zarządzający tymi rozgrywkami bądź w uzgodnieniu z nim przez zrzeszone w nim kluby.
 3. Do zakupu lub otrzymania bezpłatnej karty wstępu, o których mowa w ust. 2, uprawnione są   osoby po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku rozgrywek ligi   zawodowej także posiadające imienną kartę kibica.
 4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 są imienne i nie podlegają przekazywaniu lub odsprzedaży.

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA IMPREZY

Paragraf 3

Uczestnik Imprezy jest obowiązany:
1) nie zakłócać porządku publicznego,
2) przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu,
3) posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb porządkowych lub informacyjnych Imprezy dokument uprawniający do wejścia i przebywania na Imprezie oraz dokument tożsamości bądź w przypadku ligi zawodowej wydaną w ramach tej ligi kartę kibica,
4) zajmować miejsce określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na Imprezę,
5) nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie,
6) stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez służby porządkowe i służby informacyjne organizatora Imprezy, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – także do wykonywania poleceń tych służb i organów.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE

Paragraf 4

 1. Zakazuje się wstępu na Imprezę osobie:

 • wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową,
 • wobec której wydano zakaz zagraniczny lub zakaz klubowy,
 • odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
 • znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 • zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
 • małoletniej do lat 13-stu, nie będącej pod opieką osoby pełnoletniej.

 2. Podczas Imprezy zabrania się w szczególności:

 • używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji,
 • głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowym, religijnym, społecznym, itp.
 • rzucania przedmiotami,
 • spożywania napojów zawierających alkohol w stężeniu powyżej 3,5%, zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 • uporczywego stania poza miejscami zajmowanymi przez kibiców uczestniczących w zorganizowanym dopingu w sektorach wskazanych przez organizatora,
 • rozniecania i podsycania ognia w tym rac, gejzerów, wulkanów, fajerwerków,
 • wnoszenia i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 • umieszczania transparentów lub flag w sposób ograniczający widoczność innym uczestnikom Imprezy lub w sposób ograniczający widoczność wyjść ewakuacyjnych,
 • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
 • zaśmiecania terenu Stadionu,
 • niszczenia infrastruktury Stadionu,
 • nieuzasadnionego zajmowania miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz w rejonie dróg ewakuacyjnych,
 • zasłaniania dróg ewakuacyjnych z sektorów przez uczestników Imprezy flagami lub innymi przedmiotami utrudniającymi widoczność wyjść ewakuacyjnych,
 • używania wielkoformatowych flag (tzw. „sektorówek”), które ograniczają widoczność dróg ewakuacyjnych, utrudniają dostęp do dróg ewakuacyjnych oraz stanowią zagrożenie pożarowe dla uczestników Imprezy.

 3. Zabrania się wnoszenia i posiadania na Imprezie:

 • broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub mienia,
 • materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych,
 • pojemników na płyny lub produkty spożywcze wykonane z twardych materiałów, w tym butelek plastikowych o pojemności powyżej 0,5 litra,
 • alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 • kasków, kastetów, parasoli o ostrym zakończeniu i innych narzędzi, których użycie może zagrozić bezpieczeństwu uczestników Imprezy,
 • materiałów, zawierających treści rasistowskie, polityczne, ksenofobiczne lub wulgarne,
 • pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących, farbujących toreb, instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym, wskaźników laserowych,
 • przedmiotów, które z uwagi na swe kształty lub rozmiary nie mogą być schowane pod siedzenie,
 • umieszczania transparentów, flag lub elementów opraw w sposób ograniczający widoczność innym uczestnikom imprezy lub w sposób ograniczający widoczność materiałów reklamowych lub blokujących wyjścia i bramy ewakuacyjne,
 • materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą organizatora Imprezy,
 • kamer i aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, za wyjątkiem przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku,
 • urządzeń służących do przesyłania obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet lub inne formy przekazu za wyjątkiem dopuszczonych za zgodą organizatora Imprezy,
 • wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów – przewodników.

 4. Zabrania się wchodzenia w miejsca nie przeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy  w szczególności:

 • terenu na którym rozgrywane są zawody sportowe,
 • budowli i urządzeń nie przeznaczonych dla powszechnego użytku,
 • fasady obiektu,
 • płotów,
 • murów,
 • ogrodzeń,
 • dachów stadionu,
 • urządzeń oświetleniowych,
 • pomostów kamerowych,
 • drzew,
 • masztów,
 • urządzeń i pomieszczeń do których dostęp mają wyłącznie specjalistyczne podmioty/służby lub przedstawiciele organizatora Imprezy.

5. Poprzez zakup biletu, karnetu lub wejście w posiadanie dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w Imprezie uczestnik udziela zgody na przetwarzanie przez  organizatora jego danych osobowych  niezbędnych do spełnienia wymogów ustawy o bezpieczeństwie imprez  masowych - w zakresie identyfikacji osób. Dane o których  mowa w zdaniu poprzednim są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie  danych  osobowych.

 

UPRAWNIENIA UCZESTNIKA IMPREZY

Paragraf 5

 1. Uczestnik Imprezy ma prawo:
 • przebywać na terenie Stadionu w trakcie trwania Imprezy masowej, tj. od chwili udostępnienia obiektu przez organizatora do czasu zakończenia Imprezy,
 • do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, informacyjnych, gastronomicznych i sanitarnych, a także o wymogach bezpieczeństwa określonych przez organizatora Imprezy lub służby ratownicze,
 • korzystać z urządzeń Stadionu, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku - w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
 • korzystać z pomocy medycznej na Imprezie,.
 1. Z wyłączeniem imprezy masowej podwyższonego ryzyka uczestnik Imprezy ma prawo nabywania i spożywania napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5 % alkoholu. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych dozwolona jest w ogródku gastronomicznym, a ich spożywanie dozwolone jest ponadto na trybunie głównej sektory od A do I, oraz na trybunie kibiców przyjezdnych w sektorach od J do M.
 1. Uczestnik Imprezy jest uprawniony do:
 • żądania od organizatora Imprezy zwrotu kosztów za niewykorzystane bilety lub karty wstępu uprawniające do udziału w Imprezie - powstałych z winy organizatora,
 • roszczenia o zwrot kosztów za powstałe szkody, które wynikły z winy organizatora na terenie i trakcie trwania Imprezy.

 

 

PRZEPISY KOŃCOWE

Paragraf 6

 1. Wejście na teren Imprezy stanowi jednocześnie zgodę na użycie przez organizatora Imprezy wizerunku uczestnika w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem zapisu audio i wideo z Imprezy - każdego elementu meczu prezentowanego w przekazach medialnych.
 2. Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się niezgodnie z niniejszym Regulaminem są usuwane są z terenu Imprezy.
 3. Wobec sprawcy naruszenia niniejszego Regulaminu organizator Imprezy może stosować zakaz klubowy, polegający na zakazie uczestnictwa w kolejnych imprezach masowych przeprowadzanych przez tego organizatora. Od zastosowania zakazu klubowego osobie ukaranej służy prawo do złożenia odwołania do właściwego podmiotu prowadzącego rozgrywki, w terminie i w trybie przez niego określonym.
 4. W przypadkach określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych służby organizatora uprawnione są do ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
 5. Niezależnie od postanowień niniejszego Regulaminu, służby organizatora odmawiają osobie wstępu na Imprezę w przypadkach określonych w art. 22.1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do:
 • zmiany terminu Imprezy,
 • dochodzenia roszczeń za wyrządzone szkody przez uczestnika Imprezy,
 • unieważnienia karty kibica, identyfikatora, abonamentu lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na Imprezę, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.