Chrobry Głogów herb

Regulamin sprzedaży karnetów i biletów Chrobry Głogów S.A.

I Definicje

 1. Organizator, Klub - Chrobry Głogów S.A. z siedzibą w Głogowie, adres: ul. Rudnowska 17B, 67-200 Głogów, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000397069, NIP 693-206-15-52.
 2. Regulamin – niniejszy zbiór postanowień normujących zasady zakupu Biletów i Karnetów na Zawody organizowane przez Klub.
 3. Zawody – mecze piłki nożnej drużyn Chrobrego Głogów S.A.
 4. Stadion – stadion Chrobry Głogów S.A. w Głogowie przy ul. Wita Stwosza.
 5. System – elektroniczny system dystrybucji Biletów i Karnetów na Zawody rozgrywane na Stadionie, organizowane przez Organizatora, dostępny pod adresem: http://www.bilety.chrobry-glogow.pl .
 6. Użytkownik – osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin oraz zarejestrowała się w Systemie.
 7. Kibic - osoba fizyczna będąca uczestnikiem zawodów organizowanych na Stadionie, posiadająca prawo do wejścia na Stadion zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 8. Bilet – jednorazowe uprawnienie do wejścia na wybrane Zawody.
 9. Karnet – bilet sezonowy, ważny na wszystkie Zawody danej rundy, z zastrzeżeniem możliwości zmiany przez Klub okresu ważności karnetu;
 10. Operator Płatności: PolCard - Fiserv Polska S.A., Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, KRS 0000061293, NIP: 526-02-10-429 Kapitał zakładowy: 123.609.300 zł, Kapitał wpłacony: 123.609.300 zł.

 

II Postanowienia ogólne

 1. Organizator prowadzi sprzedaż Karnetów i Biletów na mecze piłki nożnej Chrobrego Głogów, rozgrywane Stadionie.
 2. Karnety i Bilety można nabywać:
  1)w kasach Stadionu w dniu meczu (w godzinach otwarcia kas),
  2)w kasach Pływalni Chrobry (w godzinach jej otwarcia),
  3)za pośrednictwem sieci Internet w ramach serwisu http://www.bilety.chrobry-glogow.pl
 1. Zakup Karnetu lub Biletu (zarówno w kasach, jak i za pośrednictwem Systemu), oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. Zakazuje się kopiowania i przerabiania oryginalnych Biletów i Karnetów.
 3. Bilet/Karnet nieczytelny, zniszczony, uszkodzony lub skopiowany może zostać uznany za nieważny i nie podlega zwrotowi, ani wymianie.
 4. Bilet oraz Karnet weryfikowany jest bezpośrednio przed wejściem na Stadion.
 5. Kibic zobowiązany jest do posiadania dokumentu stwierdzającego tożsamość i okazania go służbom Organizatora przed wejściem na Zawody. Brak okazania dokumentu tożsamości lub niezgodność danych na dokumencie i Bilecie lub Karnecie skutkować może niewpuszczeniem na Zawody.
 6. Kibic przebywający na Stadionie, zobowiązany jest zachować dokumenty uprawniające go do przebywania na nim przez cały czas trwania spotkania piłkarskiego oraz okazać je na każde żądanie służb porządkowych lub organizatora.
 7. Bilet oraz Karnet wyposażony jest w indywidualny kod kreskowy i/lub technologię zbliżeniową, upoważniające do jednorazowego wejścia na Stadion w trakcie trwania danych Zawodów. Po opuszczeniu Stadionu Użytkownik nie ma możliwości powrotu na Stadion korzystając z tego samego Biletu lub Karnetu.
 8. Za pośrednictwem Systemu jednorazowo dokonać można zakupu maksymalnie 10 (dziesięciu) BiletówNa każdym etapie dystrybucji Organizator może dokonać zmiany ilości Biletów oferowanych do zakupu oraz limit, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym bez konieczności uprzedniego udzielania informacji w tym zakresie.
 9. Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem, a Organizatorem zostaje zawarta w momencie uiszczenia zapłaty przez Użytkownika za złożone zamówienie. Za chwilę zapłaty przyjmuje się zaksięgowanie wymaganej kwoty pieniężnej na rachunku bankowym Organizatora, w Kasie Organizatora lub w punkcie dystrybucji, wskazanym w oddzielnym komunikacie.
 10. Dowodem zawarcia umowy sprzedaży przez Użytkownika jest: 
  1) Bilet zakupiony za pośrednictwem Systemu wraz z potwierdzeniem realizacji zamówienia,
  2)Bilet/Karnet zakupiony w Kasie Organizatora przed Zawodami lub w punkcie dystrybucji, wskazanym w oddzielnym komunikacie.
 11. Wykorzystując Bilet lub Karnet, Użytkownik akceptuje ogólne warunki i zasady ustalone przez Organizatora oraz oświadcza, że zapoznał się i zobowiązuje się stosować do przepisów Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, Regulaminu Obiektu oraz Regulaminu Imprez Masowych organizowanych przez Organizatora udostępnionych na stronie chrobry-glogow.pl lub przed wejściem na Stadion.
 12. Użytkownik oświadcza, że będzie korzystał z Systemu wyłącznie w celu zakupu Biletu.
 13. Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę zakupionego Biletu lub Karnetu w taki sposób, aby nikt inny nie mógł go skopiować ani zduplikować.
 14. Użytkownik nie jest uprawniony do odsprzedaży Biletu lub Karnetu innym osobom.
 15. Karnetów oraz Biletów nie sprzedaje się osobom:
  a) wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezy masowe lub orzeczenie zobowiązujące do powstrzymywania się od przebywania w miejscu przeprowadzania imprez masowych wydane przez sąd w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności,
  b) wobec których został wydany zakaz stadionowy nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji,
  c) wobec których wydany został zakaz klubowy.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedania Biletu lub Karnetu bez podawania przyczyny.
 17. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Systemu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 18. Organizator ma prawo anulowania w każdym czasie Biletu/Karnetu bez podania przyczyny. W takim przypadku Użytkownikowi przysługuje zwrot opłaty uiszczonej za zakup Biletu/Karnetu w wysokości:
  a) Bilet: 100% opłaty,
  b) Karnet: proporcjonalnie do rozegranych spotkań objętych zakupionym Karnetem.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawiniony przez Organizatora brak możliwości korzystania przez Użytkownika z Systemu oraz błędy transakcji powstałe po stronie Operatora Płatności.
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie lub przełożenie Zawodów z przyczyn losowych oraz spowodowanych siłą wyższą, niezależnych od Organizatora.
 21. Na teren Stadionu - poza wyznaczonym sektorem dla kibiców gości - obowiązuje zakaz wnoszenia ubrań i akcesoriów identyfikujących z drużyną przeciwną.
 22. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub odmówienia wstępu na Stadion kibicowi posiadającemu ubrania lub akcesoria identyfikujące z drużyną przeciwną. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Kibicowi nie przysługuje prawo do zwrotu zakupionego biletu.
 23. W przypadku wynajęcia Stadionu innemu podmiotowi w celu organizacji biletowanej imprezy, Klub może przejąć zobowiązanie do sprzedaży biletów na tą imprezę w określonej formie, zgodnie z zawartą odrębną umową lub porozumieniem.
 24. Zwroty Biletów zakupionych w kasach przyjmowane są wyłącznie w przypadku odwołania Zawodów i mogą być dokonywane wyłącznie w kasach Pływalni Chrobry. Warunkiem dokonania zwrotu Biletu jest posiadanie paragonu fiskalnego.
 25. W przypadku zmiany terminu Zawodów, Bilety nabyte przed podaniem informacji o zmianie terminu zachowują swoją ważność w nowym, podanym przez Klub terminie.

 

III Szczególne zasady sprzedaży karnetów

 1. Sprzedaż Karnetów odbywa się przed rozpoczęciem oraz w trakcie trwania danej rundy rozgrywek piłki nożnej.
 2. Karnet uprawnia do wejścia na wszystkie mecze ligowe i Pucharu Polski w danej rundzie.
 3. Karnety można nabyć wyłącznie w kasach Pływalni Chrobry, w godzinach jej otwarcia.
 4. Karnetowi przypisane jest wybrane dostępne krzesełko (miejsce) na Stadionie.
 5. Płatność za karnet pobierana jest w chwili jego nabycia, operacja jest dokumentowana paragonem fiskalnym albo fakturą VAT wystawianą na życzenie Kibica .
 6. Warunkiem nabycia Karnetu jest uzyskanie przez Organizatora danych zgodnych z dokumentem potwierdzającym tożsamość Kibica.
 7. Kupujący zobowiązany jest skontrolować nabywane Karnety niezwłocznie po ich otrzymaniu w zakresie ilości, ceny, przypisanego miejsca na Stadionie oraz zgodności danych osobowych Kibica.
 8. Posiadacz Karnetu jest uprawniony do przedłużenia jego ważności na kolejną rundę z zachowaniem prawa do zajmowanego dotychczas miejsca na Stadionie, pod warunkiem realizacji tego uprawnienia w terminie określonym przez Organizatora przed rozpoczęciem danej rundy. Po upływie terminu przedłużenia ważności Karnetu miejsce dotychczas zajmowane przez Kibica na Stadionie zostaje zwolnione do sprzedaży.

 

IV Zasady sprzedaży biletów w systemie http://www.bilety.chrobry-glogow.pl

 1. System http://www.bilety.chrobry-glogow.pl jest jedynym serwisem sprzedaży prowadzonym przez Chrobry Głogów S.A. prowadzącym dystrybucję biletów na wydarzenia sportowe odbywające się na Stadionie.
 2. W celu dokonania zakupu należy zalogować się w Serwisie. Do zalogowania się niezbędne jest uprzednie dokonanie rejestracji i aktywacji konta.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie prawidłowych danych niezbędnych do finalizacji zakupu Biletów w Serwisie.
 4. Każda umowa rejestrowana jest w systemie informatycznym Organizatora.
 5. Sprzedaż internetowa Biletów odbywa się na stronie http://www.bilety.chrobry-glogow.pl według następującej procedury:
 • Użytkownik loguje się w Serwisie podając login oraz hasło ustalone przy rejestracji w Systemie,
 • Użytkownik zapoznaje się z regulaminem sprzedaży i go akceptuje,
 • Użytkownik wybiera Zawody na które zamierza nabyć Bilet.
 • Użytkownik zostaje przekierowany na stronę wyboru miejsca na trybunach oraz określenia kategorii cenowej kupowanego Biletu.
 • Użytkownik akceptuje wszystkie dane dotyczące zakupu (dane osobowe Kibica, nazwa Imprezy, miejsce na Stadionie i łączna suma należności), podaje swój adres e-mailowy oraz nr telefonu niezbędne do ukończenia transakcji oraz następuje przekierowanie do serwisu Operatora Płatności w celu wykonania płatności,
 • realizacja płatności przebiega zgodnie z regulaminem serwisu Operatora Płatności. Zapłata jest regulowana z konta bankowego lub za pomocą karty kredytowej.
 1. Ceny Biletów oferowanych przez serwis http://www.bilety.chrobry-glogow.pl są cenami ostatecznymi.
 2. W celu udokumentowania faktu dokonania płatności w sytuacjach spornych zaleca się wydrukowanie potwierdzenia przelewu z serwisu Operatora Płatności.
 3. Sprzedaż biletów przez serwis bilety.chrobry-glogow.pl prowadzona jest do godziny rozpoczęcia meczu lub do chwili wysprzedania wszystkich biletów.
 4. Wszelkie zmiany niniejszych zasad obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Organizatora.
 5. Osoby poniżej 13 roku życia nie mają możliwości samodzielnego zakupu Biletów na Zawody oraz uczestniczenia w nich jako Kibice.
 6. Osoby poniżej 13 roku życia mogą uczestniczyć w Zawodach jako Kibice jedynie będąc po opiekąosoby pełnoletniej pełniącej rolę opiekuna dziecka.Zawodach.

V Dane Osobowe

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chrobry Głogów S.A. z siedzibą w Głogowie, adres: ul. Rudnowska 17B, 67-200 Głogów, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000397069, kapitał zakładowy 44 415 500,00 zł, NIP 693-206-15-52.
 2. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu i zakresie związanym ze sprzedażą biletów na mecze. Dane takie jak imię i nazwisko, PESEL przetwarzamy zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych. Klub zobowiązany jest przetwarzać te dane celem identyfikacji uczestników meczów.
 3. Chcemy zapewnić, iż przetwarzamy te dane wyłącznie w celu i zakresie związanym ze sprzedażą biletów na mecze. Dane znajdują się w administrowanym przez Klub systemie informatycznym - dedykowanym tylko do zakupu biletów i identyfikacji uczestników meczów. Dostęp do danych zgromadzonych w systemach posiadają:

          1) właściwy podmiot zarządzający rozgrywkami,

          2) Organizator,

          3) podmiot uprawniony do dystrybucji biletów.

 1. Dane takie jak adres mailowy przetwarzane są w celu przesłania hasła do logowania i nie będę wykorzystywane w innym celu niż podany powyżej. Za wyraźną, odrębnie udzieloną zgodą możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, na podany przez Panią/Pana adres e-mail oraz numer telefonu. Chcemy też zapewnić, że każda ze zgód jest dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana. Wystarczy wysłać taką informację na adres e-mail: klub@chrobry-glogow.pl . W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego będą te dane przetwarzane aż do czasu cofnięcia tej zgody. Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przekazane Organizatorowi dane osobowe nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim chyba, że dzieje się to w przypadku:

           1) wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą,

           2) przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.

 1. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom:
 • osobom upoważnionym przez nas, tj. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie,
 • innym odbiorcom danych:
  a)właściwemu podmiotowi zarządzającemu rozgrywkami,
  b)Spółce PolCard, która realizuje usługi płatnicze.