Chrobry Głogów herb

Regulamin Stadionu Chrobry Głogów S.A.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504) wprowadza się niniejszy regulamin obiektu sportowego, zwanego dalej obiektem.

§ 1

Obiekt przy ul. Wita Stwosza 1 w Głogowie jest własnością Chrobrego Głogów S.A.

§ 2

Na obiekcie mogą być organizowane imprezy masowe - mecze piłki nożnej, imprezy artystyczne, rozrywkowe i sportowe oraz inne imprezy nie podlegające rygorom ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

§ 3

Obiekt jest wyposażony w monitoring wizyjny oraz rejestratory dźwięku.

§ 4

Osoba przebywająca na terenie obiektu zobowiązana jest stosować się do poleceń porządkowych wydawanych na podstawie niniejszego regulaminu przez organizatora imprezy/ właściciela/ zarządcę/ użytkownika obiektu, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń.

§ 5

Wszystkie osoby wchodzące na obiekt mogą zostać poddane czynnościom polegającym na przeglądaniu zawartości rzeczy lub bagażu i uznają prawo do odmowy wstępu lub usunięcia z obiektu każdej osoby odmawiającej poddania się tym czynnościom.

§6

Wstęp i przebywanie na obiekcie osoby małoletniej do lat 13 następuje wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

§ 7

W dniu przeprowadzanych imprez masowych lub meczów piłki nożnej obiekt jest wyłączony z dostępności osób nieuprawnionych do czasu rozpoczęcia imprezy. Podczas pozostałych imprez zasady dostępności do obiektu określa ich organizator.

§ 8

 1. W dniach, w których imprezy masowe, mecze piłki nożnej lub inne imprezy nie są przeprowadzane, użytkownik obiektu wprowadza szczegółowe zasady dostępności obiektu, zapewniające ciągłość jego funkcjonowania oraz ochronę znajdującego się na nim mienia.
 2. Od godz. 8:00 do godz. 22:00 stadion dostępny jest po uzyskaniu zgody właściciela obiektu lub na podstawie harmonogramu zajęć. Korzystanie z obiektu nadzorowane jest przez pracowników halowych.
 3. Od godz. 22:00 do godz. 8:00 na terenie obiektu mogą przebywać jedynie osoby, które otrzymały pisemną zgodę właściciela.
 4. Zawodnicy zespołu wchodzą na obiekt na podstawie harmonogramu zajęć.
 5. Przedstawiciel firm wykonujących cyklicznie usługi, naprawy, remonty na terenie obiektu mogą wjechać lub wejść na podstawie wcześniej przesłanych wykazów osób i pojazdów.

§ 9

 1. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na obiekcie może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą właściciela, zarządcy lub użytkownika oraz organizatora imprezy masowej i na zasadach przez niego ustalonych.
 2. Ograniczenia w zakresie filmowania i wykonywania zdjęć nie dotyczą czynności prowadzonych przez Policję, innych uprawnionych służb i organów w ramach wykonywanych obowiązków służbowych.

§ 10

Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie obiektu, w szczególności:

 1. Broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub mienia;
 2. Materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych;
 3. Pojemników na płyny lub produkty spożywcze wykonanych z twardego materiału, w tym butelek plastikowych;
 4. Alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
 5. Kasków, parasoli o ostrym zakończeniu;
 6. Materiałów, zawierających treści rasistowskie lub wulgarne;
 7. Pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
 8. Przedmiotów, które z uwagi na swe kształty lub/i rozmiary nie mogą być schowane pod siedzenie;
 9. Trąbek, wuwuzeli oraz instrumentów z napędem mechanicznym;
 10. Wskaźników laserowych;
 11. Materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą organizatora imprezy/właściciela/zarządcy/użytkownika obiektu;
 12. Kamer i aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, za wyjątkiem przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku;
 13. Urządzeń służących do przesyłania obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet lub inne formy przekazu za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą organizatora;

§ 11

Zabrania się:

 1. Przebywania na terenie obiektu osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
 2. Przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla publiczności, zakaz dotyczy w szczególności: terenu na którym rozgrywane są zawody sportowe, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, fasady obiektu, płotów, murów, ogrodzeń, dachów stadionu, urządzeń oświetleniowych, pomostów kamerowych, drzew, wszelkiego rodzaju masztów oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele organizatora imprezy.
 3. Rzucania przedmiotami, mogącymi stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia dla osób znajdujących się na terenie obiektu;
 4. Głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich;
 5. Używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji;
 6. Zanieczyszczania lub zaśmiecania obiektu;
 7. Rozniecania ognia;
 8. Używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem;
 9. Wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów – przewodników.

§ 12

 1. Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu mogą być usunięte z terenu obiektu.
 2. Wobec sprawcy naruszenia regulaminu organizator imprezy masowej będącej meczem piłki nożnej może stosować zakaz klubowy, polegający na zakazie uczestnictwa w kolejnych imprezach masowych przeprowadzanych przez tego organizatora. Od zastosowania zakazu klubowego osobie ukaranej służy prawo do złożenia odwołania do właściwego podmiotu prowadzącego rozgrywki w terminie i w trybie przez niego określonym.

§ 13

 1. Właściciel/zarządca/użytkownik obiektu/organizator imprezy masowej przeprowadzanej na obiekcie zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na obiekcie szkody, w tym także naruszenie dobrego wizerunku.
 2. Właściciel/zarządca/ użytkownik obiektu/organizator imprezy masowej w trosce o bezpieczeństwo uczestników imprez masowych ma prawo dokonać zmiany zasad dostępności obiektu przy zachowaniu obowiązku poinformowania osób w ogólnie przyjęty sposób, w tym za pomocą tablic ogłoszeniowych, przez media, internet, itp.
 3. Właściciel/zarządca/ użytkownik obiektu/organizator imprezy masowej ma prawo na imprezie masowej, z wyłączeniem imprezy masowej podwyższonego ryzyka, do sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5 % alkoholu.

§ 14

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 18.07.2016 roku.