Chrobry Głogów herb

Zasady sprzedaży biletów kibicom drużyn gości Chrobry Głogów S.A. podczas rozgrywek szczebla centralnego organizowanych przez PZPN

 

Na podstawie:

 1. Uchwały nr V/99 z dnia 26 maja 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek organizowanych przez PZPN i Ekstraklasę S.A.,
 2. Uchwały nr II/85 z dnia 20 lutego 2013 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad udziału kibiców gości na meczach piłki nożnej podczas rozgrywek organizowanych przez PZPN i Ekstraklasę S.A.,
 3. Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1466 z późn. zm.),

mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim obecnym na imprezie sportowej – meczu piłki nożnej, w którym drużyną gospodarza jest drużyna klubu Chrobry Głogów S.A. oraz zabezpieczenia stadionu miejskiego przy ul. Wita Stwosza 1 w Głogowie (dalej jako: „Stadion”) i jego infrastruktury, w tym obowiązek rozdzielenia kibiców drużyn przeciwnych, a akże czyniąc zadość obowiązkowi zapewnienia, że bilety przekazane do dyspozycji (sprzedaży) klubów są rozprowadzane jedynie wśród kibiców danego klubu, wprowadza się niniejsze zasady sprzedaży biletów kibicom drużyn gości Chrobry Głogów S.A. na rozgrywane na Stadionie mecze, organizowane przez PZPN rozgrywek szczebla centralnego (dalej jako: „Zasady”), o następującej treści:

 

§ 1

 1. Spółka Chrobry Głogów S.A. (dalej jako: „Chrobry”), jako klub drużyny gospodarza meczów rozgrywanych na Stadionie, przyjmuje kibiców drużyny klubu gości na zasadach i w trybie opisanym w Uchwale nr II/85 z dnia 20 lutego 2013 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad udziału kibiców gości na meczach piłki nożnej podczas rozgrywek organizowanych przez PZPN i Ekstraklasę S.A.
 2. Chrobry informuje, że w każdym meczu piłki nożnej rozgrywanym na Stadionie podczas rozgrywek szczebla centralnego organizowanego przez PZPN, Chrobry wyznacza kibicom drużyny klubu gości sektory J, K, L oraz M Stadionu, w ramach których udostępnia zorganizowanej grupie kibiców drużyny klubu gościa, autoryzowanej przez klub drużyny gościa, o liczbie miejsc określonej w każdorazowo wydanej decyzji o zezwoleniu na organizację imprezy masowej lub do pełnej pojemności sektora w przypadku pozostałych imprez. Na dzień wejścia w życie niniejszych Zasad Chrobry udostępnia kibicom gości podczas imprez masowych 170 miejsc, zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Głogowa.
 3. W przypadku ograniczenia liczby miejsc dla kibiców gości liczba udostępnionych miejsc nie może być mniejsza niż 5% ogólnej liczby udostępnionych miejsc na Stadionie.
 4. Chrobry informuje, że miejsca udostępnione kibicom drużyny klubu gości, o których mowa w ust. 2 powyżej, stanowią wszystkie dostępne miejsca dla kibiców drużyny klubu gości i kibice klubu gości nie są uprawnieni do nabywania biletów na Stadion, a podczas meczu piłki nożnej nie są uprawnieni do wstępu i przebywania na Stadionie poza sektorami, o których mowa w ust. 2 powyżej. 

§ 2

 1. Klubowi gości, ani autoryzowanej przez klub drużyny gościa zorganizowanej grupie kibiców drużyny klubu gościa, w tym organizacjom kibicowskim, nie wolno nakłaniać w jakikolwiek sposób (za pośrednictwem Internetu, prasy, telewizji, czy też bezpośrednio) kibiców swojego klubu oraz kibiców klubu pozostających w przyjaźni (tzw. „zgód”) do nabywania biletów poza miejsca przeznaczone kibicom drużyny klubu gości, o których mowa w § 1 ust. 2 powyżej.
 2. Klub gości zobowiązany jest dopełnić należytej staranności, w tym odpowiednio poinformować kibiców (za pośrednictwem Internetu, prasy, telewizji, czy też bezpośrednio), aby jego kibice, w tym autoryzowane przez klub drużyny gościa zorganizowane grupy kibiców drużyny klubu gościa, w tym organizacje kibicowskie, nie nabywały biletów poza miejsca przeznaczone kibicom drużyny klubu gości, o których mowa w § 1 ust. 2 powyżej.

 

§ 3

 1. Klub drużyny gościa ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie grupy swoich kibiców i ewentualne szkody przez nią wyrządzone na Stadionie.
 2. Organizator ma prawo dochodzenia roszczenia od klubu drużyny gościa, zorganizowanych grup kibiców drużyny klubu gościa, w tym od organizacji kibicowskich, jak również od każdego z kibiców drużyny gościa, za wyrządzone szkody przez uczestnika Imprezy, w tym za naruszenie dobrego wizerunku Organizatora.
 3. Zgodnie z:
  1) uchwałą nr V/99 z dnia 26 maja 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek organizowanych przez PZPN i Ekstraklasę S.A.,
  2) uchwałą nr II/85 z dnia 20 lutego 2013 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad udziału kibiców gości na meczach piłki nożnej podczas rozgrywek organizowanych przez PZPN i Ekstraklasę S.A.,

kluby nie realizujące postanowień ww. Uchwał podlegają regulaminowym karom dyscyplinarnym, a także naruszenie przepisów ww. uchwał stanowi podstawę wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przez właściwe organy PZPN.

 1. Przez wysłanie (autoryzację zorganizowanej grupy kibiców swojej drużyny) na mecz wyjazdowy, klub drużyny gościa wyraża akceptację Zasad.

 

Zasady wchodzą w życie od dnia 18 sierpnia 2022 r. i zastępują wszelkie poprzednie inne umowy i ustne porozumienia pomiędzy klubami dotyczące przedmiotu niniejszych Zasad.